EN

رنگ رویه

توضیحات

جهت پاششبر روی خودرو های تصادفی  استفاده میشوداطلاعات بیشتر

رنگ رویه مدلی پلی اورتان

رنگهای فوق بر پایه رزین آلکیدی ، دارای قابلیت پوشش ، چسبندگی و دیگر خواص مکانیکی عالی و خشک شدن سریع  هستند  .

و با نسبت اختلاط 1:2 با هاردنر مربوطه ،  جهت اعمال رنگ ، آماده می باشند .

 

رنگ رویه متالیک

رنگهای فوق با توجه به انواع رنگهای رویه متالیک ، متشکل از خمیرهای آلومینیوم مختلف ، دارایی قابلیت پوشش مناسب ، زمان خشک شدن کوتاه و دیگر خواص مکانیکی عالی می باشند .

 

رنگ رویه صدفی

رنگهای فوق با توجه به انواع رنگهای رویه صدفی ، متشکل از صدف های رنگی متفاوت ، در دو نوع دوپوششه و سه پوششه ، دارای قابلیت پوشش مناسب ، زمان خشک شدن کوتاه و دیگر خواص مکانیکی عالی می باشند .